تجسم خلاق را جز یی از زندگی روز مره قرار دهید

بهترین راه برای یا دگیری فر آیند تجسم این است که هر روز زمان کوتاهی از وقت خود را به تمرین و تکرار آن بگذارید هر روز صبح ،شب قبل خواب و حتی اگر فرصت داشتید چند دقیقه وسط روز نیز وقت خود را صرف تجسم خلاق و مراقبه کنید .همیشه تمرین های مدیتیشن را با تمدد اعصاب شروع کنید آن وقت تجسم خلاق را با عبا رات تا کیدی که آرزویش را دا رید ادا مه دهید می توانید از کلما ت کلیدی قدرتمند تر استفا ده کنید و در عبا رات خود از (به لطف پر ور دگار ،و یا از کلما تی مثل مطمئن هستم و با ور دارم و صد در صد )بهره ببرید .تجسم خلاق با اند کی تمرین و تکرار را ه های جدید فکر کردن را به شما می آمو زد و هم چنین کمک می کند که چگونه مسا یل و مشکلات را حل کنید.
 
استفاده ازتجسم خلاق

تغییر فقط توسط یک سری از افکار مثبت رخ نمی دهد ،بلکه نیاز مند کشف عمیق ترین و اصلی ترین رفتار ها ی روزانه سپس تغییرآن ها را دا رید .از تجسم خلاق در دوره ها ی خا ص و برای اهداف معین استفاده کنید و با تمرین وتکرار این کار را به عا دت تبدیل کنید تا اعتماد به نفس شما افزا یش یافته و به نتا یج مطلوب خود برسید .

مزیت های تجسم خلاق و تصویرسازی

اگرتجسم خلاق به روش درست را یاد بگیریم به خیلی از فایده ها دست می یابید .زود تر از ان زمانی که برا ی رسیدن تعیین کر ده بو دیم فواید آن عبارت است از :

آرامش خود را با لا تر می بریم و هر لحظه با احساس بهتر و انر ژی بیشتر در راه رسیدن به آرزو ها تلا ش می کنیم .برا ی استفا ده از تجسم خلاق نیز اولین چیزی که با ید یاد بگیر یم این است که آرام ارام ذهن و بدن مان را ریلکس کنیم تا به عمق ارامش برسیم این حالت باعث تعییر سرعت امواج مغز و آهسته تر شدن آن می شود .

 

  1. از اضطراب خود کم کرده و بر شادی خود می افزا ییم .
  2. روز به روز احتمال رسیدن به هدف درما افزایش می یابد .
  3. به اعتماد به نفس با لا و عا لی می رسیم .
  4. تمرکز می کنیم بر داشته ها ودرب نعمات را بر روی خود با ز می کنیم
  5. نگرش ما نسبت به مو ضو ع مد نظر مثبت تر شده و ما با شادی بیشتری به سو یش گا م بر می داریم
  6. وسیله ای است برای بر طرف کردن موا نعی که خو دمان در مسیر جریان عادی و مو زون عالم هستی ایجاد کرد.

اگر مدت هاست که به خود اجازه ندا ده اید تا به رو یا هایی که زما نی در زندگی می خو ا ستید فکر کنید .اگر هنوز هم آرزو یی را در سر دا رید که آن را دست نیا فتنی حس می کنید اگر خود را لایق رسیدن به رویای خو د نمی دا نید از همین امروز روند تجسم خلاق را شروع کنید و پس از مدتی تغییرات را مشاهده کنید کم کم حس می کنید که عالی به سمت هدف میر وید و طبق قو ا نین جهان کا ینات وقتی روشن تر خواسته را مشا هده کنید راحت تر و از راه هایی مختلف به آن ها می رسید و یا دتان باشد که پر وردگار آرزو ها یمان همیشه عا شقا نه دو ستمان دارد.
 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم


هر انسانی آرزو ها ی زیا دی در سر دا رد .ارزو ها یی که شاید دیگر حتی به خود اجازه ی فکرکردن را هم ندهد چون به این با ور رسیده است که دیگر یک خیال وا هی بیش نیست .

در طول زندگی ممکن است ان قدر حوادث گونا گون رخ داده باشد و شکست ها و نر سیدن ها یی در ذهن وجود داشته باشد که تصویر آن ها عظیم ترین بخش مغز را در بر گرفته و این قدر با جملاتی مایوس کننده تکرار شده اند که تبدیل به ایمان و با ور شده اند .در سیرک ها برای اموزش حیوانات از تکنیک ها یی استفا ده می کنند که مغز را تحت سیطره ی خود قرار دهند .

داستانی رایج در زمینه کنترل باور ها توسط دیگران وجود دارد .زندگی فیلی را بیان می کند که از دوران بچگی پایش را با یک طناب به یک تخته چوب وصل می کنند فیل بچه تقلای بسیاری برای رها یی از طناب می کند اما هر چه تلاش می کند نمی تواند از ان رهایی یابد سال های متمادی به این منوال می گذرد و فیل بچه دیگر بزرگ وتنو مند می شومد که حالا قا در است کا رهای قدرتمند تری نیز انجا م دهد اما هم چنان خود را اسیر آن طناب می بیند چون او با ر ها شکست خورده است و دیگر تلاشی برای رهایی نمیکند در صورتی که کافی است فقط مقداری قدرت به خرج دهد و پای خود را بکشد .اما او پذیرفته که نمی تواند وان طناب را قدرتمند تر از خود ونیروی فروان خود می داند اگر جه در حالت فیزیکی وزن او چندین برابر قدرت آن طناب است .

در زندگی چند بار تصمیم گرفته ایم اما به مقصد نرسیده ایم آیا آن انگیزه ی اولیه دیگر به همان میزان برای ما وجود دارد .؟ایا ایمان خو د را برای رسیدن از دست داده اید ؟آیا می توانید همین حا لا خود را در جا یی تصور کنید که آرزوی رسیدن شما بوده است یا واضح می توانید خود را در حالی ببینید که مو فقیت از آن شماست یا ذهن شما مقا ومت می کند یا آرامش خود را از دست می دهید ؟یا وقتی به هدف فکر می کنید دچار اضطراب بیش از اندازه می شوید .شما توان مند هستید و هر نظری که در مورد خود بدهید از این مهم کم نمی شود شما چه بخواهید وچه نخوا هید اشرف مخلو قات هستید همانی که خداوند مراحل خلقتش را بیان کرد وسپس به خودش گفته است احسن الخا لقین اگر ما خود مان را قبول نداریم یا  باور به شکست دا ریم هر گز دلیل بر بی لیا قتی و یا نا کا رآمدی ما نیست شما بزرگترین عامل موفقیت یعنی ذهن نا خود آگاه خو د را دارید با افزودن به قدرت ذهن نا خو د آگاه و تصویر کردن آن کسی که می خوا هید بشوید را حت تر می توانید بر موا نعی که شما را به عقب می برد غلبه کنید.  در بحث تجسم خلاق باید گفت که یکی از عالی ترین را ها ی رسیدن به هدف است البته نکاتی را در انجام این تمرین واصل نگه داری پس از آن را نیز حتما باید در نظر بگیرید .اول  روی احساس لیاقت خود کار کنید وقتی شما فاقد خود باوری هستید مثلا احساس می کنید که نمی توا نید از عهده ی یک رابطه خوب بر ایید از تجسم خلاق برای رسیدن به خود با وری نیز می توا نید استفا ده کنید روزانه بار ها بگویید که من لایق بهترین ها هستم چرا که تکرار رمز ورود به ضمیر نا خود اگاه است .


میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم


شک و دو دلی را کنار بگذارید وبه توانایی خو د ایمان بیاورید وبدانید وباور کنید که تغییر باور ها منجر به تغییر زندگی میشوداگر به خود ایمان و باور نداشته باشید حتی  اگر حتی موقعیت ها یی را نیز کسب کنید شاید با احساس عدم لیاقت خود نتوانید به ان آرامش وشادی دست یابید تجسم به شما کمک می کند که بر قدرت اراده ی خود بیفزا یید.

باور به خدا وند

وقتی بر روی خود باوری کار می کنید حتما باید بر روی بسیا ری از با ور ها ی محد ود کننده که از کو دکی با ما بوده است را پاک سازی کنیم .با ور های قدرتمندی نسبت به پر ور دگا رمان بسازیم خیلی از ما هنوز هم پس از سال ها فکر می کنیم که خدا وند ما را دوست ندارد و چقدر این تفکر نا بود کننده است .ما باید به اصل توکل توجه کنیم اگر ما خلیفه ی خد ا بر روی زمین هستیم اگر خدا زمین وآسمان و آن چه بین آن هاست را مسخر ما کرده است پس قطعا خدا وند دوستمان دارد افرینش با محبت آغاز شده است .به خد ایمان ایمان داشته باشیم وبا ور کنیم که محبوب خداوند هستیم چگونه به این باور برسیم ؟تجسم کنید که در وفور نعمت هستید ودر تجسم خود اصل شکر گزاری را انجام دهید.تجسم کنید که به هدف رسیده اید و همین حالا برای رسیدن به آن شکر گزاری کنید به نعمات پر ور دگا رتان که به شما ارزا نی کر ده است فکر کنید وبسیار بسیار از خداوند متشکر باشید تجسم خلاق کنید ودر کنارش با شکر گزاری به احساس آرامش برسید چرا که احساس خوب برابر است با اتفاقات خوب .

با تجسم اهداف خود را روشن مشخص کنید

برای آن سپاس گزاری کنید تا برای رسیدن به ان ها رغبت بیشتری داشته باشید تا به سمت شما بیا یند بر اساس فیزیک کوانتوم نیرو ها ی دا رای ار تعاش و فرکانس مشابه،یکدیگر را جذب می کنند هم چنین احساسات ما نیز از انرژی مغنا طیسی بر خو ر دارند که این انرژی زا از طبیعت مشابه خود جذب می کنند با تصویر سازی وتجسم بر روی اهداف و نگه دا ری حس خوب ما هم می توا نیم به ارتعا شی مشابه رسیدن به هدف برسیم . ذکر مقاله گروه موفقیت شاهرخی باشد.
 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم


پایان
 

 

نظرات کاربران درباره تجسم خلاق را جز یی از زندگی روز مره قرار دهید

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تجسم خلاق را جز یی از زندگی روز مره قرار دهید نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تجسم خلاق را جز یی از زندگی روز مره قرار دهید

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تجسم خلاق را جز یی از زندگی روز مره قرار دهید

سایت تجسم خلاق موفقیت صوتی فایل صوتی تجسم تجسم ذهنی فایل تجسم خلاق اموزش تجسم خلاق

تصویر ثابت

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید